Таганрогский кампус Южного Федерального университета

Служба руководителя РОЦНИТ

ГЛАВНАЯ ПОДСИСТЕМЫ АСУ О СОТРУДНИКАХ АНАЛИТИКА РЕГИСТРАЦИЯ ВОЙТИ

ñîòðóäíèêè àñïèðàíòû àðõèâ ñòóäåíòû
  • Äëÿ ïîèñêà íåîáõîäèìî ââåñòè, õîòÿ áû äâà ñèìâîëà â ïîëå ââîäà
  • Ïðè óêàçàíèè ôàìèëèè âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñèìâîëîâ, íàïðèìåð: Èâàíî = {Èâàíîâ, Èâàíîâà, Èâàíîâñêàÿ }

Ñëóæáà ïîääåðæêè: ïîääåðæêè: dbobrovsky@gmail.com